Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stucadoorsbedrijf van Est

Toepasselijkheid

 • De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, hoe dan ook genaamd en in welke vorm dan ook, die Stucadoorsbedrijf van Est met derden sluit en heeft besloten en/of uitbrengt, en zij prevaleren boven alle door anderen gehanteerde voorwaarden voor zover betrekking hebbend op de tussen partijen gesloten overeenkomst(en).
 • Van deze voorwaarden kan slechts bij nadere schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 • In geval van strijd tussen de onderhavige voorwaarden en voorwaarden van derden, zullen bij uitsluiting de voorwaarden van Stucadoorsbedrijf van Est van kracht zijn.

Definities

Opdrachtnemer: Stucadoorsbedrijf van Est

Opdrachtgever / klant: Degene die aan Stucadoorsbedrijf van Est opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van zaken

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Stukadoorsbedrijf van Est uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht aannemen en uitvoeren van stukadoorswerkzaamheden t.b.v. wanden, plafonds, alsmede renovatie, onderhoud, reparatie en restauratie, spuitwerk, sierpleisterwerk en airless-spuitwerk voor zowel binnen als buiten, beton cire, betonlook stucwerk, verschillende soorten verfwerkzaamheden zoals verfspuitwerk, kalkverf, krijtverf, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.

Opdrachten: Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt.

Offertes

 • Een offerte kan zowel mondeling als schriftelijk worden uitgebracht. Echter in geval er een schriftelijke offerte is gedaan zal deze altijd leidend zijn.
 • In de offerte staan de werkzaamheden vermeldt zoals aangevraagd door de klant. Indien er extra werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden zijn waardoor extra werkzaamheden nodig blijken te zijn, dan zullen deze als meerwerk worden ingediend en zijn deze kosten niet meengenomen in het aanbod in de offerte.
 • De prijzen die worden aangegeven in de offerte zijn geldig voor een periode van 1 maand. Indien de klant later akkoord gaat zal er worden bekeken of de opgegeven prijzen nog actueel zijn en zal indien nodig een nieuwe offerte worden gemaakt.
 • Indien er een schriftelijke offerte is uitgebracht dienen de offerte en de algemene voorwaarden van Stucadoorsbedrijf van Est voor akkoord te worden ondertekend door de opdrachtnemer voor er wordt gestart met de werkzaamheden.
 • Indien offertes zijn gebaseerd op gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken en deze onjuist blijken te zijn, dan komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 • In de offerte worden altijd prijzen gegeven voor eenheden (meters, uren, emmers, etc) deze zijn indicatief. Facturering wordt altijd gedaan op basis van daadwerkelijke gemaakte meters, uren, emmers etc, maar de prijzen voor deze eenheden zijn altijd op basis van de overeengekomen prijs in de offerte.

Totstandkoming overeenkomst en uitvoering werkzaamheden

 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door consument, bij voorkeur schriftelijk door ondertekening van de offerte en daarmee wordt akkoord gegeven op de algemene voorwaarden van Stucadoorsbedrijf van Est.
 • Afspraken met personeel en/of derden die namens Stucadoorsbedrijf van Est werkzaamheden verrichten, binden Stucadoorsbedrijf van Est niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
 • Bij totstandkoming van de overeenkomst stemmen opdrachtnemer en opdrachtgever af wanneer de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en wanneer de werkzaamheden dienen te zijn afgerond. Indien de termijnen niet worden gehaald zullen beiden partijen hierover zo tijdig mogelijk communiceren en nieuwe data afstemmen.
 • Indien opdrachtgever de opdracht annuleert wanneer de werkzaamheden reeds zijn aangevangen dienen de redelijkerwijs reeds gemaakte kosten te worden vergoed aan opdrachtnemer.

Algemene voorwaarden bij uitvoering werkzaamheden

Voorwaarden Stucwerkzaamheden

 • Voor garantie voor stucwerk binnen tellen de volgende zaken:
 • De opdrachtnemer garandeert dat het aangebrachte stucadoorswerk op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven en dat het aangebrachte stucwerk niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de werking van de ondergrond en alleen zover die werking redelijkerwijs door de opdrachtnemer niet kon worden voorzien. (toelichting: gips zelf scheurt niet, enkel de materialen daaromheen)
 • De garantie wordt gegeven voor de duur van 5 jaar
 • Voor de overige voorwaarden voor stucwerk verwijzen we naar de beoordelingscriteria van de afbouw en de NEN normeringen.

Voorwaarden verfwerkzaamheden

 • Er worden minimaal 2 lagen verf aangebracht. Dit geldt zowel voor latex verf werkzaamheden als voor latex verfwerkzaamheden.
 • Stucadoorsbedrijf van Est aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade aan schilderwerk kozijnen waarvan de verf loslaat bij het verwijderen van beschermende tape welke wordt aangebracht ten behoeve van de te verrichtten werkzaamheden.

Voorwaarden stucwerkzaamheden buiten

 • Voor garantie voor stucwerk buiten gelden door volgende zaken:
 • De opdrachtnemer garandeert dat het aangebrachte stucwerk op voldoende wijzen aan de ondergrond gehecht zal blijven en de pleisterlaag niet zal scheuren, tenzij dit wordt veroorzaakt door de werking van de ondergrond en voor zover die werking redelijkerwijs door de aannemer niet kon worden voorzien
 • De garantie wordt gegeven voor een periode van 3 jaar.
 • De opdrachtnemer behoudt zich het recht om expertise in te schakelen voor het aanbrengen van buitenstucwerk bij Stricolith. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn verplicht zich te houden aan de voorwaarden uit dit rapport.

 Overige werkzaamheden

 • Kleuren worden gekozen aan de hand van stalen. Voor een aantal natuurproducten kan de kleur iets afwijken van de kleur van de staal. Het is een natuurproduct en alle natuurproducten zijn nooit exact hetzelfde.
 • Indien de ondergrond niet van voldoende of goede kwaliteit is om onze werkzaamheden op ter verrichten voor een optimaal resultaat, dan zal dit met u worden besproken en in deze voorwaarden worden gespecificeerd. U tekent dan voor akkoord dat u zich ervan bewust bent dat stucadoorsbedrijf van Est de ondergrond van de werkzaamheden niet kan aanpassen en deze de eindafwerking van de werkzaamheden kunnen beïnvloeden.
 • De opdrachtgever is verplicht om aansluiting voor water, licht en elektriciteit ter beschikking te stellen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Voor alle overige zaken zijn de algemene voorwaarden van de afbouw van toepassing.

Oplevering

De oplevering van de werkzaamheden en daarmee ook de beoordeling van werkzaamheden gebeurd bij daglicht, met het blote oog en van een afstand van minimaal 2 meter loodrecht op het te controleren oppervlak. Er mag tijdens de beoordeling geen strijklicht op het te beoordelen oppervlak vallen (zie ook bijlage A van NEN 13914-2). Alle controle methodes die hiervan afwijken zijn niet toegestaan.

Prijzen

 • De prijzen van Stucadoorsbedrijf van Est zijn exclusief BTW en geldig voor de duur van een maand na uitbrengen van de offerte.
 • Het BTW percentage dat wordt berekend is afhankelijk van de wettelijke bepalingen hieromtrent.
 • Indien het een groot werk betreft kunnen er facturen worden gestuurd in termijnen. Hierover zal vooraf overleg plaatsvinden met opdrachtgever.

Betaling

 • Na oplevering zal opdrachtnemer de factuur versturen.
 • De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien een andere betalingstermijn is afgesproken wordt dit expliciet op de factuur aangegeven.
 • Indien de opdrachtgever, door een situatie van overmacht, betalingen wil doen in termijnen dient dit zo snel mogelijk te worden besproken, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

Overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Stucadoorsbedrijf van Est onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers van Stucadoorsbedrijf van Est, transportmoeilijkheden, ziekte, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Stucadoorsbedrijf van Est of diens leveranciers.

Aansprakelijkheid

 • Stucadoorsbedrijf van Est is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Stucadoorsbedrijf van Est, met dien verstande dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waartegen Stucadoorsbedrijf van Est is verzekerd, of gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.
 • Behoudens opzet of grove schuld is Stucadoorsbedrijf van Est niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever, verband houdende met, of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden. Onder indirecte schade wordt mede, doch niet uitsluitend, geacht te zijn begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.

Garantie

 • Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi, monsters en/of brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties vooral, wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de kleuren en/of diktes van de te leveren goederen. Geringe afwijkingen van de voorgenoemde afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Bij onoordeelkundige behandeling van het oppervlak zoals bijvoorbeeld reinigen met chemische middelen, onvoldoende zorg , bruut geweld en oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.
 • Garantie aanspraak of klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 • Klachten over esthetischiteit kunnen wij niet in behandeling nemen , simpelweg omdat esthetischiteit niet te meten is.
 • Schade aangebracht door derden valt niet onder de garantie.
 • Bij gebleken ondeugdelijk verrichtte werkzaamheden of geleverde zaken geeft opdrachtgever Stucadoorsbedrijf van Est de gelegenheid de herstelwerkzaamheden te verrichtten.
 • Voorstaande verplichting rust niet op Stucadoorsbedrijf van Est indien gebreken of defecten zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud of door oorzaken die zich voordoen na onderhoud en/of repartie door anderen dan opdrachtnemer, alsmede in geval sprake is van gebreken ontstaan door anderen of andere oorzaken die buiten de controle van Stucadoorsbedrijf van Est vallen.
 • Voor alle overige garantieregelingen zijn de voorwaarden van de branche vereniging afbouw van toepassing.

Geschillen

 • Op alle overeenkomsten van Stucadoorsbedrijf van Est met opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.